Op woensdagavond 14 februari a.s. houden wij onze algemene ledenvergadering, waarvoor wij onze leden van harte uitnodigen. De vegadering wordt gehouden bij de heer en mevrouw Mateman, Romienendiek 4 in Aalten. Aanvang 20.00 uur.

Agenda:
1. Opening door de voorzitter
2. Notulen vorige ledenvergadering d.d. 8 februari 2017
3. Jaarverslag 2017 door de secretaris
4. Financieel overzicht 2017 van de penningmeester
5. Verslag kascontrole door de heer Bennie Koskamp en de heer Frans Hoezen. Tevens benoemen nieuw lid voor Bennie Koskamp
6. Vaststellen contributie 2018
7. Kalender 2018
8. Menlessen 2018
9. Mededelingen
10. Rondvraag
11. Sluiting

Na de sluiting is er gelegenheid gezellig na te praten en worden er beelden getoond van de activiteiten in het afgelopen seizoen.

Wij ontmoeten onze leden graag woensdag 14 februari a.s.!

Bestuur “De Koetsiers Aalten – Dinxperlo”
Gerrit Hoftijzer – voorzitter
Jeanet Ruwhof – secretaris
Francis Vogelpoel – penningmeester
Wim Berendsen – algemeen adjunct
Arjan Kobus – bestuurslid
Joke Mateman – bestuurslid
Henri Wisselink – bestuurslid